Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

BIPM


Le Systéme International d´Unités

The International System of Units

Medzinárodná sústava jednotiek

1. Základné jednotky
meter [m] je dĺžka dráhy, ktorú prebehne svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy.

kilogram [kg] je hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu, uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Serves.

sekunda [s] je čas rovný 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu Cézia 133.

ampér [A] je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými priamymi a nekonečne dlhými vodičmi, zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi nimi stálu silu 2.10-7 newtonu na meter dĺžky.

kelvin [K] jednotka termodynamickej teploty je 1/273,16 časť termodynamickej tepoty trojitého bodu bodu vody.

mol [mol] je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12.

kandela [cd] je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie kmitočtu 540.1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

       
2. Odvodené jednotky
plošný obsah
objem
rýchlosť
zrýchlenie
hustota
špecifický objem
hustota el. prúdu
intenzita magnet.poľa
koncentrácia látky
jas
 
m2
m3
m.s-1
m.s-2
kg.m-3
m3.kg-1
A.m-2
A.m-1
mol.m-3
cd.m-2
 
štvorcový meter
kubický meter
meter za sekundu
meter za sekundu na druhú
kilogram na kubický meter
kubický meter na kilogram
ampér na štvorcový meter
ampér na meter
mol na kubický meter
kandela na štvorcový meter
 
 
3. Doplnkové jednotky
radián (rad) m/m rovinný uhol  
steradián (sr) m2/m2 priestorový uhol  
   
4.Predpony pre tvorenie dekadických násobkov a podielov jednotiek
násobok názov značka   podiel názov značka
101 deka da   10-1 deci d
102 hekto h   10-2 centi c
103 kilo k   10-3 mili m
106 mega M   10-6 mikro µ
109 giga G   10-9 nano n
1012 tera T   10-12 piko p
1015 peta P   10-15 femto f
1018 exa E   10-18 atto a
1021 zetta Z   10-21 zepto z
1024 yotta Y   10-24 yocto y


            

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.