Zabezpečovanie podmienok prostredia pre kalibračné a skúšobné laboratóriá

 

Každý kalibračný výkon, bez ohľadu na postavenie laboratória je ovplyvňovaný množstvom negatívnych vplyvov. KZ usmerňuje svoje semináre a prednášky aj na analýzu týchto javov a poukazuje na prostriedky ako nepriaznivé vplyvy znižovať.

Jedným z podstatných podmienok pre úspešný metrologický výkon sú vlastnosti prostredia kalibrácie, ktorých kritéria pre prostredie definoval Ing. Chybík v prednáške na zhromaždení KZ v apríli 2000. Pre úplnosť vlastnosti prostredia sú definované najmä podielmi:

V tejto prednáške rozoberiem možnosti úpravy teploty prostredia, poťažne aj vlhkosti a popíšem vlastnosti jednotlivých možností. Tento rozbor môže napomôcť pri rozhodovaní o zriadení klimatizačných prostriedkov podľa potrieb a charakteru laboratórií.

Pri posudzovaní si rozoberieme problematiku podľa:

Výkonové pomery klimatizačných zariadení

V našich klimatických podmienkach má vystačiť inštalovaný výkon klimatizačných prostriedkov nižší ako 80 W/m2. Čím sú lepšie tepelno izolačné vlastnosti a vyššia teplotná zotrvačnosť stavieb, tým môžeme uvažovať s nižším teplotným výkonom. Mimoriadne dobré pracoviská vystačia s teplotným výkonom okolo 25 W/m2.

Ideálny teplotný výkon má predstavovať hodnotu teplotných strát, alebo ich mierne prevyšovať

Pvýkon / P straty = 1

Keďže tepelné straty nie sú konštantou, musíme uvažovať s extrémami tepelných výkonov pre najnepriaznivejšie pomery, či už pre ohrievanie, alebo chladenie.

Pri voľbe tepelného výkonu musíme tiež vziať do úvahy spôsob regulácie.

Pri spínanej regulácii ( termostat, teplomer ) musíme uvažovať s výkonovou rezervou, ale s malým odstupom od maximálnych tepelných strát. Veľký tepelný výkon má za následok prudkú zmenu teploty v krátkom časovom úseku, odopnutie výkonu a čakanie na tepelnú zmenu, ktorá opätovne zapne termostat. Frekvencia tohoto deja sa zo zlou bilanciou tepelných výkonov prudko zvyšuje (aj niekoľko desiatok zopnutí za hodinu).

Pri spojitej regulácii môžeme voliť väčšiu výkonovú rezervu, ktorá nie je na úkor kvality regulácie prostredia. Elektronika spojito reguluje výkon a vyrovnáva okamžité tepelné straty s nízkym kolísaní nastavenia od referenčnej hodnoty.

Druhy klimatizačných prostriedkov

Dokurovanie

Metóda vhodná pre laboratóriá, ktoré by svojimi vlastnosťami bez dokurovania mali po celý rok nižšiu teplotu ako je referenčná teplota pre kalibračný alebo skúšobnícky výkon. Patria sem laboratóriá vybudované v podzemí, laboratóriá s mohutnými obvodovými múrmi s veľkou teplotnou zotrvačnosťou a laboratóriá vybudované v chladných klimatických lokalitách. Je zvlášť vhodná pre laboratóriá s referenčnou teplotou 23°C s dovolenou odchýlkou viac ako ± 1°C.

Výhody

Nevýhody

* Príklad:

  1. V letných mesiacoch 30°C teplý vonkajší vzduch s r.v. 50% obsahuje 14g H2O v 1m3 suchého vzduchu. Pri ochladení tohoto vzduchu na 20°C predstavuje 14g H2O v 1 m3 r.v. 95%.
  2. V zimných mesiacoch 5°C teplý vonkajší vzduch s r.v. 50% obsahuje 3g H2O v 1m3 suchého vzduchu. Pri ohriatí tohoto vzduchu na 20°C predstavuje 3g H2O v 1 m3 r.v. 20%. (pozri graf v prílohe).

Graf závislosti zmeny RV od vlhkosti
Graf závislosti zmeny RV od vlhkosti

Dokurovanie a chladenie

Metóda vhodná pre laboratóriá, ktorých prostredie v zimných mesiacoch musí byť dokurované a v letných mesiacoch musí byť chladené. Pre dokurovanie platia vlastnosti popísané v predchádzajúcej časti. V letných mesiacoch je teplejší vzduch ochladzovaný obyčajne kompresorovým agregátom na výstupnú teplotu z agregátu nižšiu ako je referenčná teplota a tento vzduch je primiešavaný ku vzduchu v laboratóriu.

Výhody

Nevýhody

Klimatizačné jednotky

Spravidla obsahuje prikurovací a chladiaci agregát v jednom celku. Modernejšie jednotky obsahujú aj agregát na regulovanie relatívnej vlhkosti. Niektoré jednotky pre zníženie hladiny hluku majú oddelené agregáty, ktoré sú inštalované v iných priestoroch. Ich cenové relácie sa pohybujú od 100 tis. Sk

Výhody

Nevýhody

 

Centrálna klimatizácia

Vhodná pre laboratóriá s väčším počtom klimatizovaných pracovísk. Pozostáva z klimatizačnej centrály v ktorej sa oddelene vyrába teplý a studený vzduch. Teplý a studený vzduch sa v zmiešavacej komore zmenou polohy regulačnej klapky zmieša na potrebnú výstupnú teplotu. Zmiešaný vzduch požadovaných parametrov sa privádza do klimatizovaných priestorov vzduchotechnikou. Cena centrálnej klimatizácie s rozvodom značne presahuje úroveň 100 tis. Sk, ale pri väčšom počte klimatizovaných laboratórií náklady pre jedno laboratórium sú priaznivejšie ako zriaďovanie individuálnej klimatizácie v každom laboratóriu.

Výhody

Nevýhody

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie termostatom

Miestny termostat zapína a vypína výkonový agregát. Termostat môže byť zabudovaný, alebo externý.

Regulačná schopnosť

Výhody

Nevýhody

Príklad regulácie teploty so zabudovaným termostatom
Príklad regulácie teploty so zabudovaným termostatom

Ovládanie s teplomerom so spínacími kontaktmi

Podobné vlastnosti ako termostat, ale s nižším spínacím intervalom.

Regulačná schopnosť

Výhody

Nevýhody

skokovité riadenie výkonového agregátuPríklad regulácie s externým teplomerom so spínacími kontaktmi
Príklad regulácie s externým teplomerom so spínacími kontaktmi

Ovládanie spojitou reguláciou

Výkonový agregát trvalo pracuje. Elektronický snímací prvok monitoruje prostredie a dáva podnet elektronike na vydanie korekčného príkazu pre riadiaci obvod ovládania agregátu. Môže ním byť napr. ovládanie prúdu do ohrievacích telies, alebo spojité ovládanie polohy klapky v zmiešavacej komore klimatizačnej centrály.

Regulačná schopnosť

Výhody

Nevýhody

Prostriedky pre sledovanie priebehu teploty a vlhkosti

Pri vykonávaní laboratórnej činnosti musíme zabezpečiť vierohodné zaznamenávanie podmienok v laboratóriu počas vykonávanej činnosti. Tieto záznamy nie sú len prostriedkom pre okamžité sledovanie podmienok prostredia počas kalibrácie, ale slúžia aj ako rozhodovací podklad pre personál o priebehu klimatických pomerov v čase jeho neprítomnosti v laboratóriu (napr. počas voľných dní, počas nočných hodín a pod.). Zároveň slúžia ako archivačný doklad pre plnenie kritérií systémov kvality. Použité prostriedky pre sledovanie priebehu musia zodpovedať kritériám kladeným na referenčné podmienky laboratórií.

 

Mechanický registračný termohydrograf

Použiteľnosť: pre sledovanie podmienok s prípustným kolísaním referenčnej teploty 3 2°CMechanický registračný termohydrograf

Vlastnosti

Výhody

Nevýhody

 

 

 

Elektronický registračný termohydrograf

Použiteľnosť: pre sledovanie podmienok s kolísaním referenčnej teploty < 2°C. Ukladanie dát na registračný papier buď v grafickej forme, alebo v tabuľkovej forme obyčajne na termocitlivý papier.Elektronický registračný termohydrograf

Vlastnosti

 

Výhody

Nevýhody

 

 

 

Elektronický záznamník

Elektronický záznamníkUkladá dáta na do elektronickej pamäti, odkiaľ sú prenesené do PC a tam spracované vo forme ktorú umožňuje PC ( napr. vlastný softvér, tabuľkový procesor a pod.). Archivácia je analogická ako archivácia dát v počítači.

Použiteľnosť: pre sledovanie podmienok s kolísaním referenčnej teploty < 2°C

Vlastnosti

Výhody

Nevýhody

Záznam teploty v PC

Prostredie pre kalibračné výkony

     

Ref

         

Predmet

Rozsah

t.p.

teplota °C

±°C

D

r.v.

zdroj

Poznámka

Koncové mierky do 5 mm 1-5.rád

20

1

    PNU 1110.2  
Koncové mierky 5-30 mm 1-5 rád

20

0,3

    PNU 1110.2  
Koncové mierky 40-150 1-5 rád

20

0,2

    PNU 1110.2  
Koncové mierky 175-1000 1-5 rád

20

0,1

    PNU 1110.2  
Koncové mierky 0,5-100 4.rád

20

1

  40-60% SKS Detva  
Koncové mierky 125-500 4.rád

20

1

  40-60% SKS Detva  
Koncové mierky do 100 mm 4,5 rád

20

0,5

<0,3°C/1hod.pre 4.rád < 65% Urban KZ 3/98 prašnosť <0,02 mg/m3
          <0,4°C/1hod.pre 5.rád < 65%   hladina hluku < 50 dB
                chvenie - pre 60 -200 Hz na podlahe 0,5 ms-2
                - pre 10 až 60 Hz amplitúda < 3,5 mm
Odchýlkomery    

20

5

  < 80% STN 25 1802  
Odchýlkomery   0,1,2

20

2

D1°C/1hod < 80% metodika SLK  
Odchýlkomery   0

20

2

  40-60% SKS Detva  
Odchýlkomery do 25 mm 0,1,2

20

5

D2°C/1hod < 80% Jakab KZ  
Odchýlkomery   0,1,2

20

5

D2°C/1hod < 65% Jakab, KZ 9/97  
Odchýlkomery    

20

  ±2°C v miestnosti   Feith,  
          ±1°C v mieste merania   Čs.stand.6/81  
Odchýlkomery presné    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Mikrometrické meradlá   1,2

20

2

  40-60% SKS Detva  
Mikrometre do 500 mm 1,2

20

2

D1°C/1hod   Bažantová KZ 6/96  
Mikrometre strmeňové    

20

  ±2°C v miestnosti

±1°C v mieste

merania Feith, Čs.stand.9/79  
Mikrometre do otvoru    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Mikrometrické odpichy    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Mikrometrické odpichy 100-1300 mm  

20

1

D0,5°C/1hod < 65% Jakab KZ 3/98  
Pasameter, mikropasameter   1,2,3

20

2

D1°C/1hod < 65% metodika SLK  
Pasameter, mikropasameter do 150 mm 1,2,3

20

  ±0,5°C v mieste merania   Bažantová KZ 3/98  
Pasameter, mikropasameter    

20

  ±1°C v miestnosti   Feith, Čs.stand.6/79  
          ±0,5°C v mieste merania      
Dvojdotykové dutinomery do 200 mm  

20

2

D2°C/1hod < 80% metodika SLK  
Posuvné meradlá do 500 mm

1,2

20

2

D1°C/1hod < 80% metodika SLK  
Posuvné meradlá    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Posuvné meradlá do 1000 mm  

20

2

D1°C/1hod 45-60% Sponták KZ 6/96 prašnosť<0,02 mg/m3
                hladina hluku < 50 dB
                osvetlenie > 500 lx
Posuvné meradlá    

20

  ±3°C v miestnosti

±1°C v mieste

merania Feith, Čs.stand.4/81  
Výškomery s delením 0,001    

20

1

    SKS Detva  
Kalibre závitové    

20

2

D1°C/1hod < 75% metodika SLK  
Kalibre závitové    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Kalibre závitové - krúžky    

20

2

  40-60% SKS Detva  
Kontrolné krúžky    

20

1

  40-60% SKS Detva  
Kalibre valčekové, strmeňové    

20

2

D1°C/1hod < 75% metodika SLK  
Kalibre valčekové do 200 mm  

20

1

  40-60% SKS Detva  
Kalibre valčekové do 500 mm  

20

2

  < 70% Gáťa KZ 9/97  
Kalibre strmeňové   6-12 IT

20

2

  40-60% SKS Detva  
Oceľové uholníky do 1500 mm 00,0

20

1

D1°C/1hod   metodika SLK  
  do 1500 mm 1,2

20

2

D1°C/1hod   metodika SLK  
Meracie drôtiky   1,2

20

1

  40-60% metodika SLK  
Meracie drôtiky   1,2

20

1

  40-60% SKS Detva  
Vodováhy pozdĺžne   Ic, d, e

20

1

    metodika SLK  
Vodováhy pozdĺžne   II

20

2

    metodika SLK  
Vodováhy pozdĺžne   III

20

3

    metodika SLK  
Vodováhy pozdĺžne   IV

20

5

    metodika SLK  
Čiarkové meradlá oceľové do 2 m 1,2

20

2

  40-60% SKS Detva  
Sráčacie metre oceľové do 2 m  

20

2

  40-60% SKS Detva  
Spáromery lístkové do 2 mm  

20

2

  40-60% SKS Detva  
Drsnosť povrchu    

20

3

    Nemečková KZ 9/97  
Otáčkomery elektronické    

23

5

D2°C/1hod   metodika SLK  
Otáčkomery mechanické do 100000 min-1 0,2 - 5

20

1

  30-85% Doršic KZ 9/97 tlak 83,9 - 16,6 kPa
Tlakomery deformačné   0,1 -0,25

20

2

D1°C/počas 1 sérii merania < 80% Faltus KZ 9/97 vibráci:oscilácie ručičky < ako 0,1 x dĺžka
    0,1 -0,26

23

2

D1°C/počas 1 sérii merania < 80%   najmenšieho dielika
    0,4 -1

20

2

D2°C/počas 1 sérii merania < 80%   D P počas kalibrácie max.5% rozsahu/1sek
    0,4 -2

23

2

D2°C/počas 1 sérii merania < 80%    
    1,6 - 5

20

5

D3°C/počas 1 sérii merania < 80%    
     

23

5

D3°C/počas 1 sérii merania < 80%    
Tlakomery   0,1-0,25

20

2

D1°C/za 1 sériu meraní < 80% Faltus, KZ 10/97 vibráci:oscilácie ručičky < ako 0,1 x dĺžka
    0,1-0,25

23

2

D1°C/za 1 sériu meraní < 80%   najmenšieho dielika
    0,4-1

20

2

D2°C/za 1 sériu meraní < 80%    
    0,4-1

23

2

D2°C/za 1 sériu meraní < 80%    
    1,6-5

20

5

D3°C/za 1 sériu meraní < 80%    
    1,6-6

23

5

D3°C/za 1 sériu meraní < 80%    
Tlakomery číslicové    

20

2

D2°Cpočas kalibrácie 20-80% Faltus, KZ 3/98 vibrácie < ako 10% dovolenej chyby tlakomera
     

ref

2

D2°Cpočas kalibrácie 20-80%   D P počas kalibrácie max.5% rozsahu/1sek
Prevodníky tlaku   0,01 až 2

20

2

D2°C/1hod 45-75% Faltus KZ 11/96 atm.tlak 86-106 kPa
Prevodníky tlaku   0,01 až 3

23

2

D2°C/1hod 45-75% Faltus KZ 11/97 atm.tlak 86-106 kPa
Prevodníky tlaku   0,01 až 4

25

2

D2°C/1hod 45-75% Faltus KZ 11/98 atm.tlak 86-106 kPa
Plynomery membránové do 1000 m3       D4°C/12hod + D2°C/hod   Mikulecký KZ 9/97 s tepelnou korekciou
          D2°C/12hod + D0,5°C/hod     bez tepelnej korekcie
Závažia   etal. II a záv.2

20

2

D1°C/1hod 65+-15% Spurný KZ 9/97  
    etal. III a záv.3

20

5

D0,5°C/1hod 65+-15%    
Kinematická viskozita    

18-25

      Trochta KZ 9/97  

Návrat do hlavného menu.