Nariadenie

Prikazujem vedúceho Julskej zbrojovky Korlina Beleglazova zbičovať a vykázať na práce do kláštora, nakoľko sa on, ten podliak, odvážil oddielom panovníka predať nefunkčné pušky a zbrane. Vrchný kontrolór Frol Fuchs má byť zbičovaný a vypovedaný na Azov, nakoľko nefunkčné zbrane opatril kontrolným znakom.

Kancelárií zbraní sa prikazuje presťahovať z Peterburgu do July a deň a noc kontrolovať výrobu. Nech zbrojní majstri a ich pomocníci dohliadajú, ako kontrolóri udeľujú kontrolné znaky. Ak vzniknú podozrenia, má byť zbraň preverená a streľbou overená. Z dvoch zbraní sa každý mesiac bude strieľať dovtedy, kým sa stanú nepoužiteľnými.

Keď príde v oddieloch počas útoku k výpadku z dôvodu nedôslednosti zbrojného majstra a jeho pomocníkov, budú títo nemilosrdne po holej zadnej časti tela bičovaní.

Vedúci Julskej zbrojovky obdrží 25 rán bičom a zaplatí pokutu 1 červenec za každú vadnú zbraň.

Vrchný kontrolór bude bičovaný do bezvedomia.

Vrchný zbrojmajster nech je degradovaný na poddôstojníka.

Zbrojmajster bude vykonávať funkciu pisára.. Jeho pomocníkom sa odoberá na jeden rok prídel nedeľnej vodky.

Novému vedúcemu zbrojovky Demidovovi prikazujem postaviť domy pre nových zbrojmajstrov a ich pomocníkov, ktoré nebudú horšie, než je dom vedúceho. Demidov nesmie byť urazený, lebo ak tieto budú horšie, prikazujem ho popraviť.

11. januára 1723

Peter V.