Metrológia a skúšobníctvo v pôsobení na kvalitu

Motto “Kvalita nie je náhoda”

Kvalita výrobku vzniká pôsobením rôznych vplyvov. Tieto vplyvy zväčša poznáme a snažíme sa ich regulovať v prospech výrobných nákladov a užitkových vlastností výrobkov. Len z kvalitne dohodnutého obchodného prípadu, jeho projekčného, konštrukčného a technologického spracovania môže dôjsť príprave nákupu materiálu a  k vyrobeniu výrobku očakávaných vlastností. No nielen činnosti priamo súvisiace s výrobkom vplývajú na jeho kvalitu. Pôsobia tu prvky pôsobiace na kvalitu ako je kvalifikácia pracovníkov, kvalita výrobných zariadení a ich údržba a pod.. Medzi jeden z nezanedbateľných prvkov je metrologická schopnosť výrobného procesu a úroveň skúšobníctva.

M e t r o l ó g i a - jej úlohou v podniku je zjednotiť vlastnosti meradiel tak, aby zodpovedali účelu na ktorý boli v technologickom postupe určené. Pod pojmom zjednotiť rozumieme nastavenie a pravidelnú kontrolu ich vlastností porovnávaním s etalónmi v neprerušenom reťazci až po etalóny najvyšších kvalít vo svete. Len výroba s takto zjednotenými meradlami zabezpečí, že na našom výrobku namerajú také isté vlastnosti kdekoľvek v metrologicky zjednotenom svete.

S k ú š o b n í c t v o - jeho úlohou je podať objektívny obraz o kvalite výrobku, alebo o operácii v priebehu výroby. Vytvára podmienky kvality detailov mozaiky výrobku, od ktorého očakávame predpokladané vlastnosti.

Obecne môžeme konštatovať, že nie u každého pojem metrológia je chápaný v zmysle prvku riadenia kvality. Pri vyslovení tohto pojmu sa často vybavuje spojitosť s počasím a s tým spojená problematika predpovedania. Nie je zriedkavý ani výrok vedúcich pracovníkov, že z dôvohu nepresného meradla sa nepamätá na zmätok. Iní zase ironickými poznámkami ako “ chcú byť ako NASA....” svedčia o svojej nekompetentnosti komplexne chápať problematiku riadenia výrobného procesu. Metrológia a skúšobníctvo je nástroj pôsobiaci na kvalitu výrobku, a jeho význam nesmieme preceňovať ani podceňovať.

V našej a.s. sme za roky vybudovali jeden v súčasnosti najprepracovanejší metrologický systém vo veľkom strojárenskom podniku v SR. Môžeme prehlásiť, že metrologickú schopnosť našej spoločnosti nielen poznáme, ale ju aj cieľavedome regulujeme a udržiavame. Pre každého nášho pracovníka je už prirodzené, že používa meradlá metrologicky pravidelne kontrolované a z nalepeného štítku vie kedy má meradlo predložiť na ďalšiu kalibráciu. Aj proces kalibrácie meradiel v podniku je vysoko prepracovaná činnosť. Úroveň kalibračných služieb zodpovedá kritériám Európskej normy EN 45 001, čo potvrdil akreditáciou SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) a laboratóriá sa usilujú, ako jedni z prvých v SR o zaradenie do združenia EAL (Európske akreditované laboratóriá) . V súčasnej dobe vytvára a.s. podmienky pre splnenie kritérií EN 45 001 skúšobných laboratórií deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok materiálu.

V príspevku sme spomenuli jeden z prostriedkov k zaisteniu parametrov výroby a jej kvality. Nesmieme zabúdať že sa jedná iba o jeden z prvkov. Nad všetkými prvkami, či už funkčnými, alebo nefunkčnými čnie ďaleko najdôležitejší aspekt a to tvorčia základňa ľudí a ľudia ktorí vedia čo chcú. Opakovane vyrábať kvalitné výrobky je súčin otázky morálky (nepodvádzať) so všetkými prvkami riadenia kvality. Jedno bez druhého je samoúčelné. Harmonické pôsobenie týchto faktorov vytvára predpoklady, že zákazník po zakúpení našich výrobkov sa do fabriky vráti s novou objednávkou a nie s reklamačným protokolom. A to je cieľom všetkých poctivo zmýšľajúcich pracovníkov našej spoločnosti.