Koncepcia kvality 2001

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb v oblasti metrológie a systémov riadenia kvality

Hlavný cieľ chceme dosiahnuť postavením zákazníka a ním zverených služieb na úroveň najdôležitejšej udalosti v našej spoločnosti. Všetky úsilia budú podriadené tomuto cieľu.

METRONA spol. s r.o. sa zaväzuje zaviesť jednotný a účinný systém kvality pre celý rozsah vykonávanej činnosti v súlade s požiadavkami právneho poriadku Slovenskej republiky a normatívneho systému kritérií normy STN ISO/IEC 17025.

Hlavné zásady systému kvality sú:

Požiadavky tejto KONCEPCIE KVALITY budú širšie rozpracované v Príručke systému kvality a v nadväzujúcich dokumentoch spoločnosti

V Komárne dňa 28. februára 2001

Pavol M a r t i n č e k
manažér systému kvality