Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

Obchodné a servisné záujmy na Slovenskuvýrobcu laserov pre presné meranie v strojárstve, mikroelektronike a metrológii.

 

           LASERY v stavebníctve - použitie

Príprava stropných betónových dosiek

Hneď ako sú vybetónované steny, ďalším krokom je príprava stropných trámov pre betonáž. Je potrebné nastaviť podporné stĺpy, čo je relatívne jednoduchá práca, ale nastavenie do správnej výšky za pomoci klasických nivelačných prístrojov je už zložitejšie. Okrem toho, že táto práca potrebuje dve osoby, a je časovo náročná. Pri použití laserového prístroja je laserový detektor vybavený diaľkovým displejom umiestneným na tyči. ktorá sa pohybuje po podpernom tráme. Toto prácu podstatne uľahčí. Ak sa jedná o naklonený strop, nastavenie sklonu je klasicky veľmi zložitá úloha. Toto však neplatí pre laserovú techniku. Použite rotačný laserový prístroj vybavený pre nastavenie sklonu a zistíte, že vytýčenie nakloneného stropu vám nerobí viac starostí, ako normálne nivelovanie.

   

Plošná nivelácia pomocou lasera

Najprv sa na mieste stavby vytvorí sieť. Podľa bežných meračských postupov sa k výškovému určeniu bodov definovaných priesečníkom priamok siete použije nivelačný prístroj a lata. Je to však monotónna a zdĺhavá práca pre dve osoby – jedna musí obsluhovať nivelačný prístroj a druhá je pri nivelačnej late. V prípade, že si vyberiete modernejší postup, nahradíte optický nivelačný prístroj rotačným laserom. Namontujete rotačný laser na statív, zapnete ho a akonáhle začne nivelovať, jeho lúč určuje perfektnú rovinu, z ktorej môžete určiť výšku akéhokoľvek bodu na stavenisku. Na hrot teleskopickej meracej laty umiestnite detektor laserového lúča. Na late potom vysúvaním hore a dolu zistíte rozdiel vo výške medzi referenčnou rovinou a každým bodom, ktorý budete merať. Okrem faktu, že táto práca s laserom spotrebuje omnoho menej času než klasická nivelácia, je tu aj ďalšia veľká výhoda: Požadovanú prácu môže vykonávať iba jedna osoba.

    

Kreslenie priamych čiar

Betónová doska je hotová. Skôr než môžeme postaviť stenu, musíme na betón vyznačiť čiary. Doteraz sa na túto prácu používal teodolit. Práca s teodolitom vyžaduje opäť dvoch pracovníkov – jedného s teodolitom a druhého s kriedou. Rotačný laserový prístroj vybavený na vytyčovanie zvislej roviny, môže vykonať túto prácu podstatne efektívnejšie. Laser postavíme do jedného referenčného bodu a laserový detektor do druhého. Laserovou rovinou sa teraz otáča až kým sa laserový lúč nedotkne centrálneho bodu laserového detektora. Akonáhle je toto urobené, zvislá rovina rotačného laseru vytýči rovnú čiaru medzi dvoma bodmi na doske. Vykreslenie čiary pomocou detektora potom už nie je žiadnym problémom.

  

Určenie svahu (svahovanie)

Predtým než sa môže začať s odstraňovaním zeminy, sa musí vykonať vykolíkovanie, prípadne osadenie lavičiek v danej lokalite. Ich presné výškové zameranie obvyklými optickými prístrojmi a určenie výkopov či násypov je veľmi zdĺhavé. Naviac potrebujete na túto prácu dvoch dobre vyškolených pracovníkov. Pokiaľ ale použijete rotačný laser, zistíte, že získať perfektne odstupňovanú plochu je veľmi jednoduché. Akonáhle ste nastavili vopred určený uhol na numerickom displeji laserového prístroja, je polovica vašej práce hotová. Nivelačná laserová rovina definovaná prístrojom, je rovnobežná s budovaným svahom a poslúži k jeho presnému vytýčeniu. Umiestnite detektor lasera na radlicu buldozéra alebo jemu podobnemu stroju. Tak môže obsluhujúci ľahko vidieť, či je na správnej výške v danom bode či mimo nej. Nielen, že túto prácu pre dvoch ľudí môže vykonávať len jedna osoba, ale výsledok práce je omnoho lepší. Najväčšou výhodou je však ušetrenie času a materiálu.

  

Kanalizácia, priepusť a pokladanie potrubia

Existuje mnoho rôznych obvyklých techník pre vytýčenie pokladaného potrubia. Žiadna z nich však nie je vyhovujúca. Samotná práca je časovo náročná - je potrebné vykonať niekoľkokrát kontrolu, a to aj potom, keď  je výkop už zakrytý, ale to už nie je možné prípadné chyby zistiť. Prepúšťanie  tekutiny je často výsledkom zlého vytýčenia a nedostatočného vyspádovania.

 

Vonkajšie steny

Pri použití konvenčných metód sa meranie zvislosti vonkajších stien vykonáva zvnútra budovy. Pre túto metódu sú potrební dvaja pracovníci a stanovenie vertikálnej roviny je práca murára, betonára či stolára. Oveľa vhodnejšie metódou je použitie rotačného laserového prístroja v rohovom bode múru, ktorý má byť uzavretý. Vertikálna rovina je prenesená do dvoch bodov. Nachádza sa mimo celej budovy. Použitím laserového detektora na tyči je potom už jednoduché vyznačiť referenčné body, kdekoľvek sú vyžadované. Tento postup šetrí čas, pretože dva kroky požadované v rámci konvenčnej metódy nie je potrebné vykonať.

  

Vytýčenie vnútorných stien

Ak by stavebný robotník pri vytýčení nenosných stien mal použiť obvyklú metódu, musí počítať s časovo náročnou prácou. Veľkým problémom je prenesenie priamok z podlahy na strop. Väčšinou všetkým jeho náradím sú rebrík, olovnica a dlhá vodováha. Usadenie kovových (traverz), majúcich profil tvaru U, na presné miesto pre zistenie kolmých stien trvá dlho. Rotačný laserový prístroj poskytuje lepšie riešenie. Vertikálna rovina môže byť vytýčená pozdĺž trámu tvarovaného do profilu U na zemi a lúč vyslaný pod uhlom 90° môže byť použitý pre nakreslenie liniek na kolmé steny. Keď prístroj vytvára viditeľnú linku ako na podlahe, tak na strope, prenesenie z podlahy na strop nie je vôbec žiadny problém.

  

Rezanie pilierov

Až doteraz sa pri rezaní pilierov musel postaviť operátor s optickým nivelačným prístrojom v blízkosti týchto pilierov a jeho figurant na každom pilieri vyznačil miesto, kde bude pilier odrezaný. S pomocou rotačného laserového prístroja zvládne túto činnosť samostatne jeden človek. Detektor signalizuje odchýlku od správnej roviny vizuálne i akusticky.

  

 

 

Betónovanie dosiek

 Práca pri betónovaní dosiek má tri kritické štádiá. Najprv musí byť položený s veľkou starostlivosťou podkladový štrk.  Rovinu štrku je potrebné niekoľkokrát skontrolovať, než je možné pokračovať v ďalšej práci. Za druhé – odvodnenie a výstuž musí byť usadená do správne predpísanej roviny. A konečne za tretie – keď je betónová zmes pokladaná, je nutné rovinu kontinuálne kontrolovať. Vykonať túto prácu tradičným spôsobom vyžaduje jedného človeka s nivelačným prístrojom a jedného figuranta s nivelačnou latou alebo meracou tyčou.  Existuje však lepší spôsob: postavíme rotačný laserový prístroj v blízkosti betónovanej dosky. Na meracej tyči, kde je umiestnený detektor laserového lúča, nastavíme požadovanú výšku. Teraz, keď je podkladový štrk rozprestretý, môže byť meracia tyč použitá pre kontrolu správnej nivelácie. Lúč rotačného lasera môže byť následne použitý pre kontrolu umiestnenia odvodňovacích drenáží, výstuže a rovinnosti samotnej dosky. Keď používate laserovú niveláciu, odporúča sa betónovať v pásoch širokých jeden meter. To umožňuje premiestňovať meraciu tyč vpred a vzad nového, vybetónovaného pruhu. Je dôležité vedieť, že čím viac bodov ste zamerali, tým väčšiu presnosť docielite.

  

Dvojitá podlaha pre sálové počítače

Inštalovanie podlahy v miestnosti s počítačovým vybavením vyžaduje vždy veľké množstvo trpezlivosti a starostlivosti. Zo všetkého najdôležitejšie je dodržať 100% rovný povrch. Pracovať, niekedy v stiesnených priestoroch s klasickým optickým nivelačným prístrojom za pomoci figuranta s latou, nemusí byť úspešné a navyše je vždy časovo náročné. Pri práci tradičnou metódou jeden operátor pracuje s nivelačným prístrojom a druhý nastavuje výšku nôh podlahového systému, aby tak zabezpečili rovný povrch. Namiesto toho položíme rotačný laserový prístroj priamo na podlahu. Po spustení prístroja získate viditeľnú referenčnú rovinu kdekoľvek v miestnosti. Použitím prenosného terča a stojana sa montáž podlahy pre počítačovú miestnosť stane záležitosťou jedného pracovníka.

  

Znížený strop

Prvým krokom pri inštalácii zníženého stropu je nastavenie hákov. Pomocou olovnice sa značky nakreslené na podlahe prenesú pozdĺž kolmých stien na strop v miestach, kde sa majú otvory pre uchytenie. Ktokoľvek kedy inštaloval znížený strop touto klasickou metódou vie, ako obtiažny je tento úkon. Ďalší krok - inštalácia mriežky je ďalšou veľmi problematickou záležitosťou. Ponúka sa oveľa modernejší cesta. Pomocou vertikálnej laserovej roviny sú linky prenesené z podlahy na strop rovnakým spôsobom na rovnakom mieste ako počas inštalácie vnútorných stien. Pracovník môže vyvŕtavať otvory pre úchytky vo vyhovujúcich intervaloch pozdĺž priamky. Ak chcete upraviť mriežku, môžete získať správnu horizontálnu laserovú rovinu buď založením lasera na stenu pomocou držiaka, alebo teleskopického statívu. Laserový lúč sa dotkne priesvitného terča, ktorý je buď pripevnený pomocou klipsu alebo magnetu na kovovú mrežu. Úpravy na úchytkách je možné vykonávať, kým referenčná rovina terča nie je prenesená do roviny lasera. Akustický znížený strop môže byť inštalovaný takto jednoducho.

 

Zvislé priamky

Zvyčajne spustíte olovnicu cez strop na podlahu. Je možné tiež použiť špeciálny optický prístroj pre vertikály. Tieto metódy majú ale rad nevýhod: sú drahé, časovo náročné a vyžadujú obsluhu dvoch osôb. Laserový prístroj sa postaví na miesto určeného bodu. Laserový lúč sa vyšle cez strešný otvor smerom nahor z budovy. Umiestnením priesvitného terča cez otvor je veľmi jednoduché nastaviť premietaný bod.

 

Betonáž stropnej dosky

Nivelácia betónovej stropnej dosky alebo strechy je identická s niveláciou betónovej dosky na zemi. Práca vykonávaná tradičnou technikou sa vykonáva pomocou dvoch osôb – jedna je pri prístroji, druhá pri late. Rotačný laser sa postaví do miesta s nezastretým výhľadom do pracovnej oblasti. Meracia tyč je vybavená laserovým detektorom, ktorý je nastavený do správnej roviny. Postup je rovnaký s tým, ktorý už bol opísaný pri betónovaní dosiek na zemi. Najlepšie je betónovať v pásoch širokých napr. jeden meter. To umožňuje kontrolu roviny oveľa ľahšie, pretože pracovník sa môže dostať na ktorékoľvek miesto povrchu priamo potom, čo bola betonáž vykonaná.

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.