Výsledky medzilaboratórnych porovnávacích meraní koncových mierok

SLM ILC K03/06 - Záverečné vyhodnotenie

 

Organizátor:                                 Slovenská legálna metrológia, n.o.

Referenčné laboratórium:               Slovenská legálna metrológia, n.o.

Predmet porovnávania:                  Koncové mieky menovitej dĺžky 0,5 mm, 13,5 mm, 21,5 mm, 70,0 mm a 100 mm

 

Záverečná správa august 2006

Menovitá dĺžka mierky

Normalizovaná chyba* merania En jednotlivých účastníkov

Kód laboratória  ( 3067 - METRONA)

3061

3062

6063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

0,5

0,10

0,09

0,29

0,51

0,29

1,51

0,05

0,06

0,39

13,5

0,04

0,62

0,25

0,36

0,10

0,04

0,12

0,05

0,63

21,5

0,04

0,22

0,05

0,20

0,09

0,12

0,04

0,05

0,54

70,0

0,40

0,26

0,20

0,59

0,10

0,27

0,06

0,21

0,35

100,0

0,66

0,18

0,64

0,29

0,03

0,06

0,10

0,28

1,43

 

*V súlade so smernicou MSA-L/08  sa výsledok považuje za

- uspokojivý (vyhovujúci) ak platí | En| < 1

- neuspokojivý (nevyhovujúci)  ak platí | En| ≥ 1

 

 

akceptovateľné výsledky

 

neakceptovateľné výsledky

x/Enmax

počet neakceptovateľných výsledkov / najväčšia normalizovaná chyba

 

Spracoval:  Pavol Martinček, 1.9.2002